DANH BẠ ĐIỆN THOẠI
Chọn đơn vị: 
Tìm lọc danh bạ  Reset
STT Nơi đặt máy Cơ quan Di động
Nội bộ Cố định (096) / Mạng khác
CƠ QUAN TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG (0511) - 393 Trưng Nữ Vương - TP. Đà Nẵng
Ban Lãnh đạo
1 Chủ tịch kiêm TGĐ (Ô. Nhân) 51200 6256444 9889999
2 PTGĐ (Ô.Kim Hùng) 51201 6255532 3252999
3 PTGĐ (Ô.Thành) 51202 6255534 3580089
4 PTGĐ (Ô. Sỹ Hùng) 51203 6255531 3151961
5 KSV Chuyên trách (Ô.Hồng) 51259 6255538 3464748
6 Kế toán trưởng (Ô.Thu) 51204 6255500 3338888
Đảng ủy Tổng Công ty
7 Phó bí thư Đảng ủy (Ô.Ngân) 51567 6255507 3012567
8 PCVP (B. Vân) 51568 3020565
9 PCNUBKT (Ô. Toàn) 51566 8080000
10 PTBTC (Ô. Nam) 3345456
11 Chuyên viên 3612732
Văn phòng Công đoàn
12 CT Cđoàn (Ô.Khánh) 51205 6255549 2024449
13 Phó CT CĐoàn (ô.Hùng) 51276 3404627
14 Chuyên viên 51277
Văn phòng
15 Chánh văn Phòng (Ô. Quang) 51210 2465555 3252729
16 Phó chánh Văn phòng (Ô. Minh) 51211 3194797
17 Văn thư 51216 - 51217 6258555
18 Máy Fax 51217 3625071
19 Quản trị 51209 6257111
20 Lưu trữ - Thư viện 51279
21 Tổ xe 51214
22 Tổ Bảo vệ 51213 6254333
Ban Tổ chức & Nhân sự
23 Trưởng ban (Ô.Lợi) 51230 6502999 3424999
24 Phó trưởng ban (Ô.Lâm) 51232 2210530 3434999
25 Phó trưởng ban (Ô.Tuấn) 51233 3515253
26 Y tế 51295
Ban Kế hoạch
27 Trưởng ban (B.Lê) 51220 6254222 3401043
28 Phó trưởng ban (Ô.Chương) 51221 2210362
29 Chuyên viên 51222 - 51223 - 51224
Ban Tài chính Kế toán
30 Phó trưởng ban (Ô. Sơn) 51251 2210375 3655999
31 Chuyên viên 51251 - 51252 2210375 - 2210532
Ban Kinh doanh
32 Trưởng ban (Ô.Thành) 51290 6255590 0913403043
33 Phó trưởng ban (Ô.Sơn) 51291 2210369 3424222
34 Phó trưởng ban (Ô.Tiến) 9256868
35 Phó trưởng ban (Ô.Hùng) 3030106
36 Chuyên viên 51293 2210379
Ban Kỹ thuật
37 Trưởng ban (Ô. Đức) 51240 6255540 3356798
38 Phó trưởng ban (Ô.Dũng) 51241 2210274 3252525
39 Phó trưởng ban (Ô.Gia) 51245 3656999
40 Chuyên viên 51241 - 51242 - 51243 2210274 - 2210284 - 2210531
Ban Vật tư
41 Trưởng ban (Ô.Minh) 51260 6255560 3025789
42 Phó trưởng ban (Ô.Phước) 51261 3101595
43 Chuyên viên 51263
Ban Quản lý Đầu tư
44 Trưởng ban (Ô.Cường) 51280 6255582 3404142
45 Phó trưởng ban (Ô.Vũ) 51281 2210368 3202555
46 Phó trưởng ban (Ô.Việt) 51282 2210288 3217218
47 Chuyên viên 51282 2210288
Ban Công nghệ thông tin
48 Trưởng ban (Ô.Hòa) 51696 6255512 3231617
49 Phó trưởng ban (Ô.Tuấn) 51264 3231980
50 Chuyên viên 51694 - 51695 - 51289 2210382
Ban Thanh tra bảo vệ
51 Trưởng ban (Ô.Phú) 51236 6255510 3348349
52 Phó trưởng ban (Ô. Lợi) 51237 0913490076
53 Chuyên viên 2210380
Ban Pháp chế
54 Trưởng ban (Ô. Ánh) 51218 6255518 3123345
55 Phó trưởng ban (B. Đoan) 51215 6687768
56 Chuyên viên 51219
Ban Quan hệ quốc tế
57 Trưởng ban (B.Liên) 51270 6255570 3515999
58 Phó trưởng ban (Ô.Hưng) 51271 2210367 3233466
59 Phó trưởng ban (B.Lý) 51273 2210520 3231960
60 Chuyên viên 51271 2210520
Ban Quan hệ cộng đồng
61 Trưởng ban (Ô.Bình) 51296 6255511 3404260
62 Phó trưởng ban (B.Khanh) 51597 2210381 3070999
63 Chuyên viên 51297 - 51661
Ban Kỹ thuật an toàn
64 Trưởng ban (Ô.Thành) 51287 6255514 3356357
65 Phó trưởng ban (Ô. Tuấn) 51288 3486424
Ban Quản lý thủy điện
66 Trưởng ban (Ô.Thiện) 51226 6255111 3135136
67 Chuyên viên 51268 - 51229
Ban Kiểm tra - Giám sát mua bán điện
68 Trưởng ban (Ô. Phương) 51247 2210379 3814222
69 Phó trưởng ban (Ô.Khánh) 51248 2678989
70 Chuyên viên 51249
Đầu trang