DANH BẠ ĐIỆN THOẠI
Chọn đơn vị: 
Tìm lọc danh bạ  Reset
STT Nơi đặt máy Cơ quan Di động
Nội bộ Cố định (096) / Mạng khác
CƠ QUAN TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG (0511) - 393 Trưng Nữ Vương - TP. Đà Nẵng
Ban Lãnh đạo
1 Chủ tịch kiêm TGĐ (Ô. Thanh) 51200 6255530 3403333
2 KSV Trưởng (Ô.Hồng) 51259 6255538 3464748
3 PTGĐ (Ô.Thắng) 51201 6255531 3506325
4 PTGĐ (Ô.Hùng) 51202 6255532 3252999
5 PTGĐ (Ô. Nhân) 51206 6256444 9889999
6 PTGĐ (Ô.Thành) 51208 6255534 3580089
7 Kế toán trưởng (Ô.Tâm) 51204 6255536 3403666
Đảng ủy Tổng Công ty
8 Phó bí thư Đảng ủy (Ô.Ngân) 51567 6255507 3012567
Văn phòng Công đoàn
9 CT Cđoàn (Ô.Khánh) 51205 6255549 2024449
10 Phó CT CĐoàn (ô.Hùng) 51276 3404627
11 Chuyên viên 51277
Văn phòng
12 Chánh văn Phòng (Ô. Quang) 51210 2465555 3252729
13 Văn thư 51216 - 51217 6258555
14 Máy Fax 51217 3625071
15 Quản trị 51209 6257111
16 Lưu trữ - Thư viện 51279
17 Tổ xe 51214
18 Tổ Bảo vệ 51213 6254333
Ban Tổ chức & Nhân sự
19 Trưởng ban (Ô.Lợi) 51230 6259111 3424999
20 Phó trưởng ban (Ô.Lâm) 51232 2210530 3434999
21 Phó trưởng ban (Ô.Tuấn) 51233 3515253
22 Y tế 51295
Ban Kế hoạch
23 Trưởng ban (B.Lê) 51220 6254222 3401043
24 Phó trưởng ban (Ô.Chương) 51221 2210362
25 Chuyên viên 51222 - 51223 - 51224
Ban Tài chính Kế toán
26 Phó trưởng ban (Ô.Thu) 51250 6255500 3338888
27 Phó trưởng ban (Ô. Sơn) 51251 2210375 3655999
28 Chuyên viên 51251 - 51252 2210375 - 2210532
Ban Kinh doanh
29 Trưởng ban (Ô.Thành) 51290 6255590 0913403043
30 Phó trưởng ban (Ô.Sơn) 51291 2210369 3424222
31 Chuyên viên 51293 2210379
Ban Kỹ thuật
32 Trưởng ban (Ô. Đức) 51240 6255540 3356798
33 Phó ban (Ô.Dũng) 51241 2210274 3252525
34 Phó ban (Ô.Gia) 51245 3656999
35 Chuyên viên 51241 - 51242 - 51243 2210274 - 2210284 - 2210531
Ban Vật tư
36 Trưởng ban (Ô.Minh) 51260 6255560 3025789
37 Phó trưởng ban (Ô.Phước) 51261 3101595
38 Chuyên viên 51263
Ban Quản lý Đầu tư
39 Trưởng ban (Ô.Cường) 51280 6255582 3404142
40 Phó trưởng ban (Ô.Vũ) 51281 2210368 3202555
41 Phó trưởng ban (Ô.Việt) 51282 2210288 3217218
42 Chuyên viên 51282 2210288
Ban Công nghệ thông tin
43 Trưởng ban (Ô.Hòa) 51696 6255512 3231617
44 Phó trưởng ban (Ô.Tuấn) 51264 3231980
45 Chuyên viên 51694 - 51695 - 51289 2210382
Ban Thanh tra bảo vệ
46 Trưởng ban (Ô.Phú) 51236 6255510 3348349
47 Chuyên viên 2210380
Ban Pháp chế
48 Trưởng ban (Ô. Sơn) 51215 6255518 0913226486
49 Phó trưởng ban (Ô. Ánh) 51218 2210361 0963123345
50 Chuyên viên 51218 2210361
Ban Quan hệ quốc tế
51 Trưởng ban (B.Liên) 51270 6255570 3515999
52 Phó trưởng ban (Ô.Hưng) 51271 2210367 3233466
53 Phó trưởng ban (B.Lý) 51273 2210520 3231960
54 Chuyên viên 51271 2210520
Ban Quan hệ cộng đồng
55 Trưởng ban (Ô.Bình) 51296 6255511 3404260
56 Phó trưởng ban (B.Khanh) 51597 2210381 3070999
57 Chuyên viên 51297 - 51661
Ban Kỹ thuật an toàn
58 Trưởng ban (Ô.Thành) 51287 6255514 3356357
59 Phó trưởng ban (Ô. Tuấn) 51288 3486424
Ban Quản lý thủy điện
60 Trưởng ban (Ô.Thiện) 51226 6255111 3135136
61 Phó trưởng ban (Ô.Minh) 51227 2210506 3194797
62 Chuyên viên 51268 - 51229
Ban Kiểm tra - Giám sát mua bán điện
63 Trưởng ban (Ô. Phương) 51247 2210379 3814222
64 Chuyên viên 51248 - 51249
Đầu trang