KỸ THUẬT AN TOÀN
Quy trình thao tác hệ thống điện quốc gia (Ban hành kèm theo Quyết định số 16 /2007/QĐ-BCN ngày 28 tháng 3 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp)
Cập nhật ngày 16/10/2009,13:59:52

Điều 1. Quy trình này quy định các nguyên tắc và hoạt động trong thao tác thiết bị điện của nhà máy điện và trạm điện, lưới điện từ 1 kV trở lên trong chế độ bình thường. Trong chế độ sự cố, thao tác các thiết bị điện của nhà máy điện và trạm điện thực hiện theo Quy trình Xử lý sự cố hệ thống điện quốc gia ban hành theo Quyết định số …. ngày…….. của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp.

Xem chi tiết
Chia sẻ:
Các tin bài khác
Đang truy cập:
Lượt truy cập: